neděle 3. ledna 2021

Moje novoroční předsevzwtí

 Přátelé, na počátku nového roku někdy přemýšlím nad starým. Udělal jsem všechno to, co jsem mohl udělat? Využil jsem smysluplně ten čas, který mi byl dán nebo jsem věnoval svou pozornost hloupostem, které mě připravily o věci, který bych jinak mohl získat, kdybych ...? Abychom něco mohli získat, je třeba se pro to rozhodnout a pak tomu věnovat svůj drahý čas. Může to být třeba výuka cizího jazyka. Bez rozhodnutí to nejde a bez sebedisciplíny jakbysmet. Kdysi mi povídala jedna známá, že jeli na výlet na jednu horu (Lysou horu) ale že tam nedošli, protože ji nenašli. Nenašli jí proto, že během cesty ztratili zájem se na tu horu dostat. Přestali chtít. Co byste chtěli se sebou letos udělat vy? Co byste chtěli získat? Je dobré si to občas ujasnit, jinak promrháme čas blbostmi. Můj letošní cíl cíl je myslet často na jeden biblický verš a to "Hledej blaho v Hospodinu a dá ti vše, oč požádá tvé srdce". Věřím tomu, že je to rada dobrá a je od Boha. Bůh vlastně říká - dělej tohle a já Bůh pak udělám tohle. Jak na to prakticky? Budu číst co budu moct Bibli a přemýšlet na tím, bude se setkávat hlavně s věřícími křesťany a povzbuzovat se v hledání či setkávání se s Bohem. Chci dát Boha v životě na první místo, Bůh nám garantuje, že pak dostaneme vše, oč žádá naše srdce. Co vy? Jaký cíl máte v letošním roce  před sebou? Co byste chtěli získat? A jste ochotní pro to něco udělat? Takže vše nejlepší do nového roku přeje Milan.

čtvrtek 10. prosince 2020

Adventní - pokračujeme

 Pokračujeme ve čtení biblického příběhu, Lukášovo evangelium, 2. kap., 1-7

  • Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius.
  • Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
Přátelé, zajímavá událost, kterou režíroval Bůh a určitě věděl, proč tak muselo být a Josef s Marií šli do Betléma. Kdyby nebylo sčítání lidu v tomto městě, byla by proroctví o narozeném Mesiáši v Betlémě nepravdivá.
Na počátku byla poslušnost Marie i Josefa, další události pak již "zařizoval" Bůh. 

 

úterý 8. prosince 2020

Adventní - pokračujeme

Přátelé, pomalu pokračujeme v příběhu, který je popsán v Lukášově enangeliu. Mimochodem, víte, co znamená slovo evangelium? Znamená dobrou zprávu. K příběhu (Lk 1, 56-66): 

Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila domů. Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. A když uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní. Osmého dne se sešli k obřízce dítěte a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: „Nikoli, bude se jmenovat Jan.“ Řekli jí: „Nikdo z tvého příbuzenstva se tak nejmenuje!“ Obrátili se na otce, jaké mu chce dát jméno. On požádal o tabulku a napsal na ni: Jeho jméno je Jan. A všichni se tomu divili. Ihned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Tu padla bázeň na všechny sousedy a všude po judských horách se mluvilo o těchto událostech. Všichni, kteří to uslyšeli, uchovávali to v mysli a říkali: „Čím toto dítě bude?“ A ruka Hospodinova byla s ním.

Na tomto kousku příběhu  mně zaujalo, že Alžběta ačkoliv byla v menšině co se týče jména nově narozeného potomka, spor vyhrála. Zvítězila proti všem tradicím tehdejší společnosti a postavila se na stranu Boží. Kde k tomu jménu přišla, kdy Zachariáš do té doby byl němý? Pravděpodobně dostala zjevení od Boha, možná ve snu. Můj závěr: Ne vždycky bychom se měli vést tradicí, měli bychom hledat, co si o tom myslí Bůh a pak tento směr zvolit i když půjde proti nám celý svět. Jsme schopní vědět, co o tom myslí Bůh? Prorok Amos řekl: Dotazujte se Hospodina a budete žít. Tak se ho ptejme na nezapomeňme si k tomu otevřít Bibli. Část Boží vůle je tam zjevena.        

čtvrtek 9. července 2020

Letem světem Biblí - 001

Ahoj přátelé a všichni ostatní, všechny vás pozdravuji. Možná, že vás občas napadne myšlenka, že byste se rádi něčemu nového přiučili nebo se s něčím novým seznámili, ale odrazuje vás příliš velká námaha a možná nemáte správnou motivaci - co z toho budu mít? Chtěl bych vám nabídnout seznámení se s biblickými tématy tak, aby vás to nestálo moc času a přitom aby to bylo srozumitelné, berte to jako příležitost se posunout kupředu.
Prvně k té motivaci: Skrze Bibli budeme hledat "boží království", jenž Ježíš přirovnal k pokladu, který má obrovskou hodnotu a nabádá nás k tomu, abychom HLEDALI PŘEDEVŠÍM KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ A ŽE PAK K TOMU NÁM BUDE VŠECHNO PŘIDÁNO VŠECHNO OSTATNÍ. Je to něco jako si vsadit na kartu, která vyhrává všechno. Chcete velký poklad? Tak vydržte nějaký čas.

Budu pomalu procházet zatím Novým zákonem a "zachytávat" některá místa a ty vám předávat cca jednou týdne pomocí nedlouhého textu. Pokud si to někdo nepřeje dostávat, nebojte se prosím ozvat, ale nezapomeňte, že máte šanci získat poklad vysoké hodnoty. Takže hurá na to, příště už to bude bez tohoto úvodu:

Začínáme Matoušovým evangeliem tímto textem:
Tehdy vycházel k němu (Janu Křtiteli) celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: `Náš otec je Abraham!´ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera je už na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.

Domácí úkol pro vás: Přemýšlejte o tom, proč lidi chtěli se očistit od hříchů a pak také o tom, zdali v životě přinášíme ostatním dobré ovoce. Pokud ne, je třeba rychle změnit směr, protože platí, že co člověka zasévá, bude jednou sklízet.

Zdraví MilanK

sobota 4. července 2020

Pokračujeme

Všechny pozdravuji. Prosím udělejte si chvilku na slovo od samotného Boha. Tím samozřejmě nemyslím sama sebe, ale na Biblické slovo, jenž má moc odvrátit lidskou duši od nejen věčné smrti. Minule jsem otevřel klíčový biblický verš Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Trochu budu v tom pokračovat.
V našem kostele během posledních pár dní proběhlo pár pohřbů. Mezi zemřelými byly 2 osoby, jedna ve věku 50 let a druhá trochu starší. Smrt je oba "přepadla" a asi nikdo s tím nepočítal včetně jejich blízkých. Jak obstojí před Bohem? Nevím. Podle Bible smrtí musíme zaplatit všichni a Bůh je ten, který to dopustí buď dříve nebo později. Smrt si vybralo lidstvo již vlastně v nebi - Eva s Adamem dostali jasnou informaci, že pokud sní ovoce z určitého stromu, zaplatí za to smrtí. Jak to dopadlo, to všichni víme. Celé toto prokletí padlo i na nás. Je ale tady ta dobrá zpráva: Smrt bude mít nad našimi těly moc vládnout jenom dočasu, pak, za nějaký čas, dostaneme nová těla. Další fáze - všichni, jenž nepřijali Boží smilování vírou v Ježíše Krista tady na zemi, budou odsouzeni k druhé smrti. O tom je kniha Zjevení. Naše pozemská smrt není to nejhorší, co nás může potkat. Druhá smrt po vzkříšení bude moc horší. Měli bychom o tom vědět a udělat vše pro to, abychom 2. smrti unikli - Ježíš nám tuto záchranu nabízí každý den - uvěř mu ještě dnes. Je třeba mít připravenou duši každý den. Víme, že nás smrt "nepřekvapí" aniž bychom to čekali? Všechny pozdravuji a pokud téma bylo moc smutné či podivné, tak se omlouvám. Měl jsem to ale na srdci a někoho to může zachránit právě od té 2. smrti.